Comparıson of Some Motoric Characteristics of 11- 13 Years Old Sedentary and Alpine Ski Athletes

Keywords: Ski; alpine discipline; physical properties; MotoricalSpecificies

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 11-13 yaş grubu alp disiplini kayakçıları ile sedanter çocuklar arasından seçilen iki grubun fiziksel ve motorik özelliklerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya Kayseri ilinde kayak branşıyla uğraşan 70 (35 erkek-35 kız) sporcu ve 70 (35 erkek-35 kız) sedanter olmak üzere toplam 140 çocuk katılmıştır. Araştırmaya katılan çocuklara test bataryası uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Erkek sporcular ile sedanter erkekler, kadın sporcular ve sedanter kızlar arasındaki verilerin karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler t testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı. Erkek sporcular ve sedanter çocukların Euro-fit test bataryasından seçilen bazı testlerin bulgularına göre, Sağ el kavrama kuvveti testinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken, diğer motorik testlerin bulgularında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulundu.Aynı Euro-fit test bataryasından seçilen bazı testlerin bulgularına göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı kadın sporcuların ve sedanter çocukların otur uzan ve uzan esneklik testinde bulunurken, diğer motorik testlerin bulgularında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu. Sonuç olarak, kız ve erkek çocukların gelişim çağındaki alp kayağı eğitim programlarına dahil edilen ekstra arazi eğitimi ve bu eğitim programları alp disiplini kayakının özellikleri ile birleştiğinde kas sisteminin gelişimi, iskelet sporcuların kemik sistemi ve motorik özellikleri.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aktaş, S. (2009). Elitdüzeydeki alp disiplinikayakçılardadengeninperformansüzerineetkisi, NiğdeÜniversitesi, SosyalBilimlerEnstitüsü, YüksekLisansTezi, ss.1-65.
Andersen RE, Montgomery DL, Turcotte RA. (1990). Anon-site test battery to evaluate giant slalom skiing performance.The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Sep;30(3):276-282.
Andrea T, White and Stephen C, Johnson., (1993). Physiological aspects and injury in elite alpine skiers. Sports Medicine 15 (3):170-178
Aydın, M. (2019). 11-13 Yaşgruplarındafutbolaözgüfonksiyonelantrenmanlarınfizikseluygunluğaetkisininincelenmesi. Adnan Menderes ÜniversitesiSağlıkBilimleriEnstitüsü, YüksekLisansTezi, Aydın.
Bilim, A.S., Çetinkaya, C., Dayı, A. (2016). 12-17 Yaşarasısporyapanvesporyapmayanöğrencilerinfizikseluygunluklarınınincelenmesi.SporvePerformansAraştırmalarıDergisi, 7(2), 53-60.
Can, Y, Polat, M. (2004). Kayseri iliilköğretimöğrencilerinde kayak sporunayönelikfizikseluygunluknormlarınınaraştırılması. SağlıkBilimleriDergisi, 13 (1), 48-54.
Cinthuja P, Jayakody J.A.O.A, Perera M.P.M., Weerarathna W.V.D.N., Nirosha S.E., Indeewari D.K.D.C., Kaethieswaran T, Adikari S.B. (2015). Physical fitness factors of school badminton players in kandy district.European Journal of Sports and Exercise Science, 4(2): 14-25.
Çetinkaya G., İmamoğlu G. (2018b). Investigation of the effect of plates-aerobic exercises on body composition and body image in obesıty female.The Journal of International Social Research, Volume:11 Issue: 59:1451-1456.
Çiçek, G., Güllü, A. veGüllü, E. (2018). Yüzücüvesedanterçocuklarınvücutkompozisyonuvebazıfizyolojikparametrelerininkarşılaştırılması.Gaziantep ÜniversitesiSporBilimleriDergisi, 3(2): 85-97.
Diallo O, Dore E, Duche P, Van Praagh E. (2001). Effects of plyometric training followed by a reduced training programme on physical performance in prebubescent soccer players. J Sports Med Phys Fitness. 41 (3): 342–8.
Erikoğlu Ö, Güzel N, Pense M, ErikoğluÖrer G. (2015). Fizikseluygunlukparametrelerininerkekergenfutbolcularıneurofıt test bataryasıvehareketsizmuadilleriylekarşılaştırılması.International Journal of Sport Culture and Science, 3:43-52.
Erikoğlu, G., Özkamçı, H., Golmoghanı, N., Suveren, C., Tuğçe, T. O. T., Şahin, N., &Güzel, N. A. (2009). 7–12 Yaşçocuklardacinsiyetveyaşgruplarınagöreeurofit test bataryasıileperformansparametrelerinindeğerlendirilmesi.GaziBedenEğitimiveSporBilimleriDergisi, 14(4), 49-64.
EUROFIT, (1988). Handbook for the EUROFIT Tests of Physical Fitness, Council of Europe, Committee for the development of Sport. Rome.
Falls C, Harold B, Ann M, Rod K. (1980). Essentials of Fitness. Philadelphia: Holt, Rinehart and Winston inc.
Gronmo SJ. Augestad LB. Augestad. (2000). Physical activity, self-concept, and global self-worth of blind youths in Norway and France. J Visual Impair Blind, 94: 522- 527.
Güneş S, Koca F, &İmamoğlu O. (2019). 8Haftalıkalp disiplinitemel kayak eğitiminin 8-10 yaşgrubuçocuklardadenge, esneklik, çabuklukvedayanıklılıküzerineetkisi. Electronic Turkish Studies, 14(1).
Hamurcu, Z., Koca, F., Polat, Y., &Çoksevim, B. (2006). 10-13 Yaşgrubu kayak yapançocuklarınfizikselvefizyolojikparametrelerininincelenmesi.9. UluslararasıSporBilimleriKongresi, Muğla, s. 3-5.
Hekim, M., Tokgöz, M., Reyhan, S., Yıldırım, Y., Ad, Ö.,&Kulübü, H. (2012). Sporyapanveyapmayan 12-14 yaşgrubukızçocuklarınınbazımotoriközelliklerininkarşılaştırılması.UluslararasıHakemliAkademikSporSağlıkve Tıp BilimlerDergisi;3 (2): 31-38.
Hintermeister RA, O’Connor DD, Lange GW, Dillman CJ, Steadman JR (1997). Muscle activity in wedge, parallel, and giant slalom skiing. Med Sci Sports Exerc 29: 548-53, 1997.
Houwen S. (2006). Test- retest reliability of EUROFIT physical fitness items for children with visual impairments. Pediatiric Exercise Science; 18, 300-313.
Işıldak, K. (2020). Plyometrikantrenmanlarınçabukluk, dikeysıçramavedurarakuzunatlamaperformansıüzerineetkisi. AkdenizSporBilimleriDergisi, 3 (1), 36-44.
İbiş, S., Gökdemir, K., İri, R. (2004). 12-14 Yaşgrubufutbolyazokulunakatılanvekatılmayançocuklarınbazıfizikselvefizyolojikparametrelerininincelenmesi.KastamonuEğitimDergisi,12 (1), 285-292.
İlçin, M. M., Ruçhan, İ. R. İ., &İlçin, T. (2017). Kayak millitakımlarındayeralan alp disiplinivekuzeydisiplinikayakçılarınındengevereaksiyonzamanıözelliklerininincelenmesi. MuşAlparslanÜniversitesiUluslararasıSporBilimleriDergisi, 1(1), 61-72.
Kıyıcı, F., &Kishalı, N. F. (2006). Alp disiplinikayakçılarındasürategzersizlerisonrası serum süperoksiddismutaz, katalazvemalondialdehitdüzeylerininincelenmesi. Atatürk Üniversitesi, SağlıkBilimleriEnstitüsü, YüksekLisansTezi, Erzurum, ss.1-76.
Kıyıcı, F., &Kishalı, N. F. (2010). Alp Disiplinikayakçılarındasürategzersizlerisonrasıkanantioksidandüzeylerininincelenmesi.Atatürk Üniversitesi, BedenEğitimiveSporBilimleriDergisi, 12(1), 1-9.
Kızılakşam, E. (2006). Edirne ilmerkeziilköğretimokullarındaki 12–14 yaşgrubuaktifolaraksporyapanveyapmayanbedeneğitimidersinegirenöğrencilerineurofit test bataryalarıuygulamasonuçlarınınkarşılaştırılması. TrakyaÜniversitesiSağlıkBilimleriEnstitüsüBedenEğitimiveSporAnabilim Dalı, YüksekLisansTezi, Edirne.
KızıletBozdoğan, T, Kızılet, A. (2017). Gelişimçağındaki (11-13 yaş) badminton oyuncularındasırtvebacakkuvvetininçeviklikyeteneğiileilişkisi.Gaziantep ÜniversitesiSporBilimleriDergisi, 2 (3), 69-82.
Kocakulak, N. A., Polat, Y., Hamurcu, Z., Pepe, O., &Çoksevim, B. (2018). Comparison of physical and physiological parameters of children skier and volleyball players. Natural & Applied Sciences Journal, 2(1), 26-30.
Koçyiğit, B., Çimen, E., Karakuş, S. (2018). 12-14 Yaşgrubuhentbolvetenisperformanssporcularınfizikselantropometrikvemotoriközelliklerininkarşılaştırılması.SporvePerformansAraştırmalarıDergisi, 5 (1),14-25.
Koçyiğit, B., Şahinler, Y. (2019). 12-14 Yaştenisçilerdeteknikantrenmanprogramlarınınbazıbiyomotorikveteknikgelişimleriüzerineetkilerininaraştırılması. BedenEğitimiveSporBilimleriDergisi, 21(3), 85-95.
Kubilay İ. T. (2019). Antrenman, KişiselAntrenmanveKişiselAntrenör, SporBilimleriAlanındaAraştırmaMakaleleri, GeceAkademi, Ankara, 8;129. ISBN: 978-625-7958-25-7.
Kumartaşlı, M., Başyiğit, F. E., Akıncı, Y. (2019). A2 ligi alp disiplini kayak sporcularının, sporakarşıbeklentivememnuniyetdüzeylerininbelirlenmesi. 25-28 Nisan 2019 Antalya-Alanya 2. UluslararasıHerkesİçinSporve Wellness Kongresi, Tam MetinBildiriKitabı; s. 532-541.
Kürkçü R, GÜLER D. (2019). Hentbolantrenmanlarının 10–12 yaşçocuklardasüratveanaerobikgüçgelişimineetkilerininbelirlenmesi. BedenEğitimiveSporBilimleriDergisi, 21(2), 52-58.
Malliou P, Amoutzas K, Theodosiou A, et al. (2004). Proprioceptive Training for Learning Downhill Skiing. Percept Mot Skills 99: 149-54.
Neumayr, G., Hoertnagl, H., Pfister, R., Koller, A., Eibl, G., &Raas, E. (2003). Physical and physiological factors associated with success in professional alpine skiing. International Journal of Sports Medicine, 24(08), 571-575.
Okudur A, Sanioğlu A. (2012). 12Yaştenisçilerdedengeileçeviklikilişkisininincelenmesi.SelçukÜniversitesiBedenEğitimiveSporBilimleriDergisi; 14 (2):165-170.
Pense, M., &Serpek, B. (2010). 14–16 Yaşarasıbasketboloynayankızöğrencilerinfizyolojikvebiyomotoriközelliklerinin EUROFİT Test Bataryasıilebelirlenmesi. SelçukÜniversitesiBedenEğitimiveSporBilimDergisi, 12(3), 191-198.
Polat, M., Süer C., Can Y., &Koca F. (2005). Alp kayağınayönelikalantestleriilebüyük slalom performanszamanıarasındakiilişki.GaziBedenEğitimiveSporBilimleriDergisi, 10(4), 41-48.
Saka T, Polat M. (2009). Alp disiplini kayak sporcularınındengetestlerisonuçları.SporHekimliğiDergisi, 44(2), 041-049.
Sasa, D. (2019). Millitakımdüzeyindeki bay vebayanatletlerinve kayak sporcularınınesneklik, dayanıklılıkvesüratparametrelerininkarşılaştırılması.İstanbul GelişimÜniversitesi, SağlıkBilimleriEnstitüsü, YüksekLisansTezi, İstanbul, ss.1-79.
Saygın, Ö.,Polat, Y., Karacabey, K. (2005). Çocuklardahareketeğitimininfizikseluygunluközelliklerineetkisi.F.Ü. SağlıkBil. Dergisi, 19(3), 205-212.
Seifert J, Stöggl T, Scheiber P, Heizinger E, Müller E. (2017). Grade and speed have greater influence on hr and rpe than ability, sex, and age in alpine skiing. J Sports Sci. Mar;35(5):419-425.
Sevim Y. AntrenmanBilgisi. Ankara. Nobel Yayınevi. 2002
Suna, G., Beyleroğlu, M., Alp, M., &Yalçın, S. (2016). Investigating the effects of coordination training on velocity, balance and agility features of tennis kids. International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, Issue:20, s. 13-23.
Taş M, Kıyıcı F, Kishalı N. F. (2008). Alp disiplinikayakçılarda 4 haftalıksürategzersizlerininnitrikoksit (no) seviyesinekroniketkisi. BedenEğitimiveSporBilimleriDergisi; 10:34-41.
Turnbull J, Kilding A. E, Keogh J., (2019). Physiology of Alpine Skiing: A review, https://www.researchgate.net/publication/24247534_Physiology_of_alpine_skiing:1-36.
Uzuncan H. (1991). EUROFIT testleriile10-12 yaşlarıarasındakierkeköğrencilerinaerobikgüçvefizikseluygunluklarınınölçülmesi. YayımlanmamışYüksekLisansTezi. SelçukÜniversitesi. SağlıkBilimleriEnstitüsü. Konya.
Yarım, İ., Aydos, L., &Cicioğlu, İ. (1998). Alp vekuzeydisiplinikayakçılarınınbazıfizyolojiközelliklerininkarşılaştırılması, GaziBedenEğitimiveSporBilimleriDergisi, 3(4), 1-8.
Yılmaz M. (2014). Haftalıkkuvvetantrenmanının 13-16 yaşarasıçocuklardabazıfizikseluygunlukparametrelerineetkisininincelenmesi. YüksekLisansTeziKonya: SelçukÜniversitesiSağlıkBilimleriEnstitüsü. Konya.
Ziyagil MA. (1996). EUROFIT Test Bataryasıile 10-12 yaşlarıarasındakierkekilkokulöğrencilerininfizikseluygunlukveantropometriközelliklerininyaşgruplarınavesporyapmaalışkanlıklarınagöredeğerlendirmesi. GaziBedenEğitimiveSporBilimleriDergisi, 4, 25-27.
Published
2021-10-01
How to Cite
Yilmaz, E., Özdinç, M., Kumartaşlı, M., & Sazak, M. (2021). Comparıson of Some Motoric Characteristics of 11- 13 Years Old Sedentary and Alpine Ski Athletes. Indonesian Journal of Sport Management, 1(2), 138-151. https://doi.org/10.31949/ijsm.v1i2.1480