Investigation of Innovative Perspectives on Sports of Licensed Athletes in the Infrastructure of Clubs affiliated to the Provincial Directorate of Youth and Sports

Authors

  • Barış Karataş Provincial Directorate of Youth Services and Sports, Isparta, Turkey
  • Abdullah Yavuz Akinci

DOI:

https://doi.org/10.31949/ijsm.v2i1.2276

Keywords:

innovation, club, sports

Abstract

In this study, it is aimed to examine the sports innovation perceptions of licensed athletes in various categories in the infrastructure of sports clubs affiliated to the Provincial Directorates of Youth and Sports, according to some variables. 145 athletes selected by simple random method from 609 licensed athletes in sports clubs affiliated to Provincial Directorates of Youth and Sports in Isparta province participated in the research. Personal information form and Innovation in Sports Scale were used as data collection tools in the research. The personal information of the participants, the scores obtained from the scale and factor scores, frequency (f) and percentage (%) values were determined. In order to determine whether the scores obtained by the athletes from the Innovation in Sports Scale differ according to the independent variables, the T test was applied to independent groups in pairwise comparisons, One-way anova was used to compare three or more variables, and the Bonferroni test was used to determine the difference between groups. In the study, the averages of the Sports Innovation Scale according to age groups, educational status, category, monthly income of the family, the state of hearing the concepts of innovation, innovative, the club's status of providing projects or trainings related to innovation in sports, evaluate the club's view of innovation, innovative perspective performance in sports and analysis were made to determine whether the difference between these averages is significant. As a result, it has been determined that the total score of the Innovation in Sports Scale and its sub-dimensions are above the average.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aslan, E., ve SÜ, S. E. (2018). Kırsal turizmde yenilik ve kırsal turizm işletmecilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin çeşitli değişkenler (katılımcılara ve işletmelere ilişkin) açısından incelenmesi: Kocaeli/Kartepe örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 537-562.
Atalay, A. (2018). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Bireysel Yenilikçilik Düzeyi. Electronic Turkish Studies, 13(10), 87-108.
Atılgan, D., & Tükel, Y. (2021). Antrenör Ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Algıları. Ekev Akademi Dergisi, (86), 171-208.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Scientific Research Methods, Ankara: Pegem Akademi, 206-207.
Damanpour, F. (1996). Organizational complexity and innovation: Developing and testing multiple contingency models. Management Science, 42(5), 693–716.
Demir, A., (2020). Spor Kulüplerinin Futbol Alt Yapı Performans Yönetimi Yaklaşımlarının İnovatif (Yenilikçi) Açıdan İncelenmesi. Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi.
Demir, A., Sertbaş, K., ve Sivrikaya, K. (2020). Sporda İnovasyon Ölçeği nin (SİÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması. Eurasian Research in Sport Science, 1(5), 16–25.
Elçi, Ş. (2006). İnovasyon Kalkınma ve Rekabetin Anahtrarı. In Genişletilmiş Baskı, Nova Basın Yayın.
Erkaya, D. (2021). Sosyal İnovasyon İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İyi Oluş Halinin Rolü. Yüksek lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
Garcia, R., & Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: A literature review. Journal of Product Innovation Management, 19(2), 110–132.
George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference (14th ed.). New York: Routledge.
Gündoğdu, F., & Sunay, H. (2012). İnovayon ve Türk Spor Yönetiminde İnovasyon Uygulamaları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2, 61–66.
Hadi Razavi, S., & Attarnezhad, O. (2013). Management of Organizational Innovation. International Journal of Business and Social Science, 4(1), 226–232.
Karadağ, T.F. (2018). Türkiye’deki spor federasyonları çalışanlarının örgütsel öğrenme ve bireysel yenilikçilik profillerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel yayıncılık, Ankara, 52.
Kılıç, F. (2018). Açık İnovasyon Kavramı ve Etkileri Üzerine Birr Uygulama. Yüksek lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi.
Köroğlu, A.Y. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri öz yeterlik algıları, teknolojik araç gereç kullanım tutumları ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Kulanşi, E. (2019). Kış spor tesislerinde örgütsel yenilikçilik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü.
Kunze, F., Boehm, S., & Bruch, H. (2013). Age, resistance to change, and job performance. Journal of Managerial Psychology, 28(7-8), 741-760.
Mülhim M. A. ve Kul M., (2020). Beden Eğitimi ve Sporda Yenilikçilik, Hakan Sunay, Ender Yörükoğlu (Ed.), Sporun Yönetimi ve Psiko-sosyal Boyutları içinde (s.10-134). Mauritius: Lap Lambert Academic Publishing.
Oslo, Klavuzu. (2006). 3. Baskı, Tübitak (Issue Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler).
Özkan, O., Özlem, Ö. ve Özmen, S. (2020). Sağlık çalışanlarında bireysel yenilikçilik özelliklerinin incelenmesi: Özel Bir Hastanede Uygulama. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 8 (2), 302-311.
Öztürk, Z. (2015). İlköğretim okulu öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve bu düzeylere etki eden etmenlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Ursula Backhaus (Tr.) Harvard University Press, Cambridge, Mass.
Tosun-Tunç, G., ve Sevilmiş, A. (2019). Sporda İnovasyon: Bir Derleme Çalışması. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 39–46.

Published

2022-04-11

How to Cite

Karataş, B. ., & Yavuz Akinci, A. . (2022). Investigation of Innovative Perspectives on Sports of Licensed Athletes in the Infrastructure of Clubs affiliated to the Provincial Directorate of Youth and Sports . Indonesian Journal of Sport Management, 2(1), 74–87. https://doi.org/10.31949/ijsm.v2i1.2276