Jamaludin, G. M., & Marini, A. (2022). Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA di Sekolah Dasar. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 8(4), 1483–1488. https://doi.org/10.31949/educatio.v8i4.3698